Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (Γεννημένοι το 2005)

  1. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023, ήτοι από 2 Ιαν 2023 έως και 31 Μαρ 2023.
  2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει:
    • Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία “Στράτευση” τη διαδρομή “Απογραφή” -> “Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων” ή μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος “www.stratologia.gr“.
    • Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
  3. Για την κατάθεση ΔΑ οι στρατεύσιμοι – απογραφόμενοι οφείλουν να διαθέτουν/προσκομίζουν δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).